Helaas

Helaas, momenteel hebben wij een storing in ons systeem. Probeer het later nog eens of neem contact met ons op.

Gewijzigde voorwaarden

Geldend vanaf 1 augustus 2020

Gewijzigde Algemene Voorwaarden
Gewijzigde Algemene Voorwaarden

Op deze pagina lees je meer over de nieuwe Algemene Voorwaarden. Een aantal zaken is hierin gewijzigd. Allereerst hebben we onze naam aangepast. Vanaf 1 juli opereren we onder de naam DELTA Fiber Netwerk.

Vanaf 1 augustus zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing. Voor klanten is er nu dezelfde versie van de algemene voorwaarden beschikbaar. Hierdoor zijn niet alle wijzigingen voor iedereen van toepassing. Welke aanpassingen verder voor jou relevant zijn, hangt af van jouw situatie:

  • Je hebt je aanmeld, maar de aansluiting is nog niet aangelegd en/of
  • Voor je aansluiting dien je de vastrechtvergoeding te betalen

Ook als bovenstaande niet op jouw situatie van toepassing is, is een aantal zaken gewijzigd in de algemene voorwaarden.

Naar de nieuwe Algemene Voorwaarden
Je aansluiting is nog niet aangelegd
Je aansluiting is nog niet aangelegd

Toch geen aansluiting
In uitzonderlijke gevallen behouden wij het recht om de aansluiting vanwege onvoorziene omstandigheden toch niet te realiseren. Denk hierbij aan geen toestemming om in grond van derden te graven en andere belemmeringen, die we in de voorbereiding van de aanleg niet konden voorzien. Uiteraard vervalt dan de verplichting om een abonnement bij een telecomaanbieder af te nemen en, indien van toepassing, de vastrechtvergoeding te betalen.

Vertraging van de aanleg
Door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld het weer, de medewerking van de lokale autoriteiten en/of grondeigenaren en calamiteiten kan de aanleg worden vertraagd. Dit hebben we nu opgenomen in onze voorwaarden.

Geen medewerking
Als je je hebt aangemeld voor een glasvezelaansluiting, maar geen medewerking verleent bij de aanleg hiervan, zullen we toch de vastrechtvergoeding bij jou in rekening brengen. Immers, tijdens de voorbereiding en de aanleg maken wij kosten, waar geen inkomsten tegenover staan.

Je betaalt vastrecht
Je betaalt vastrecht

Start van de facturering van de vastrechtvergoeding
We hebben duidelijker beschreven wanneer we de eerste factuur voor de vastrechtvergoeding zullen sturen. Daarmee starten we de eerste van de volgende maand nadat de telecomaanbieder is gestart met het sturen van de factuur. Heb je gekozen voor eenmalige afkoop van de vastrechtvergoeding, dan is de eerste factuur uiteraard ook de enige factuur.

Inflatiecorrectie
De wijze waarop we de inflatiecorrectie toepassen op de vastrechtvergoeding, hebben we in de nieuwe voorwaarden concreter beschreven. We passen de vastrechtvergoeding jaarlijks per 1 januari aan volgens de methode die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt voor de bepaling van de indexering van huur voor huurwoningen in de vrije sector.

Zelf opzeggen
Als je besluit om geen gebruik meer te maken van diensten via ons glasvezelnetwerk, moet je 2 contracten opzeggen: het abonnement bij de telecomaanbieder en het contract voor de vastrechtvergoeding. Dat laatste kan via onze Klantenservice.

Contactgegevens voor vragen over de factuur
Voor vragen over de factuur is het telefoonnummer en het mailadres gewijzigd. Deze kun je vinden in paragraaf 3.5 van de Algemene Voorwaarden.

Overige wijzigingen
Overige wijzigingen

Algemene contactgegevens
Ons postadres is aangepast:
DELTA Fiber Netwerk
Postbus 4033
3102 GA Schiedam

Indirecte schade bij zakelijk gebruik
In de voorwaarden geven we aan dat DELTA Fiber Netwerk niet aansprakelijk gesteld kan worden voor geleden indirecte schade bij zakelijke gebruik, zoals gederfde inkomsten, verliezen, immateriële schade en schade van derden.

Privacy
We hebben in de aangepaste voorwaarden aangegeven hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens en verwezen naar ons privacy statement op deze website. Daarmee voldoen we aan alle wettelijke vereisten op dit gebied. Verder behouden we het recht om je persoonsgegevens te gebruiken voor commerciële acties door bedrijven gelieerd aan DELTA Fiber Netwerk. Hiervoor geldt uiteraard het recht van verzet indien je dit niet op prijs stelt.